The Hon. Mayor of Jerusalem, Moshe Leon

D'var Torah Parashat Beshlach 5782